Přeskočit na obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Lenka Burkertová

https://lenkaburkertova.cz, https://bytsamasebou.cz, https://zalepsimzivotem.cz, https://budemestavetdum.cz/

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě:

prodeje služeb – osobní či online konzultace, koučování, sezení PSYCH-K, workshopy, semináře, ženské kruhy, další živé nebo online akce (dále označováno jako „služby“)

prodeje a poskytování digitálního obsahu – PDF soubory, e-booky, videa, audionahrávky, webináře, online kurzy (dále označováno jako „produkty“),

k nimž dochází prostřednictvím jednoho z těchto webových rozhraní: https://lenkaburkertova.cz, https://bytsamasebou.cz, https://zalepsimzivotem.cz, https://budemestavetdum.cz/ (dále jen „webové rozhraní“ nebo „web“).

Provozovatelem všech webových rozhraní je Ing. Lenka Burkertová, IČ 06757553 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Prodávající“).

2. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele / Prodávajícího koupíte vybrané produkty nebo objednáte službu. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ (nebo na tlačítko „Stáhnout“ nebo „Chci“ v případě produktů zdarma) a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

3. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ).
Poskytovatelem je:
Ing. Lenka Burkertová
IČ: 06757553
Místo podnikání (a adresa pro doručování): Zvolská 697/1, 142 00 Praha 4 – Kamýk
Zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 12.
Kontaktní telefon: +420 724 357 164
Adresa pro doručování elektronické pošty: lenka@bytsamasebou.cz
Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ / KLIENT. Kupujícím/klientem se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní https://lenkaburkertova.cz, https://bytsamasebou.cz nebo https://zalepsimzivotem.cz nebo https://budemestavetdum.cz/ se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb nebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu, a tím koupíte některý z produktů nebo služeb uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako příjemcem služby („smlouva o poskytování služeb“), které jsou kupujícímu poskytovány buď osobně nebo na dálku. U služeb je nutné se s prodávajícím dohodnout dopředu na termínu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu službu a povinnost kupujícího zaplatit cenu služby. Smlouvu o poskytování služeb tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP.

5. POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU probíhá na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („smlouva o poskytování digitálního obsahu“). Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost prodávajícího zpřístupnit kupujícímu digitální obsah pro jeho vlastní potřebu a povinnost kupujícího zaplatit cenu digitálního obsahu nebo poskytnout prodávajícímu své osobní údaje. Smlouvu o poskytování digitálního obsahu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP.

6. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

7. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

8. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

9. Pokud je ve VOP používán pouze pojem „smlouva“, rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o poskytování digitálního obsahu.

10. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

11. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Kupující/Klient objednáváte produkty i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře, nebo jiným způsobem (např. e-mailem, soukromou zprávou přes facebook messenger, telefonicky nebo osobně) tak, že si se mnou (Prodávajícím) domluvíte některou ze služeb uvedenou na webovém rozhraní.
2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní https://lenkaburkertova.cz, https://bytsamasebou.cz, https://zalepsimzivotem.cz a https://budemestavetdum.cz naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající / Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto  produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB (u workshopů/seminářů/ženských kruhů a dalších akcí s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu či službě (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Objednávka obsahuje základní informace o produktu / službě a jeho celkovou cenu.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ nebo „Potvrďte nákup“. Stisknutím tohoto tlačítka je objednávka odeslána a kupující se tím zavazuje k platbě za objednané produkty / služby.
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena.
V případě objednání workshopu je zařazení klientů na workshop uskutečňováno podle pořadí uhrazených objednávek. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Klient nemůže být na workshop zařazen z důvodu naplněné kapacity, o tomto bude Poskytovatel Klienta neprodleně informovat.
Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na elektronickou adresu prodávajícího) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s prodávajícím.

V pochybnostech může prodávající kontaktovat kupujícího (písemně či telefonicky) za účelem ověření pravosti objednávky a požádat ho o dodatečné potvrzení objednávky. Nepodaří-li se objednávku takto dodatečně potvrdit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla odeslána a prodávající se takovou objednávkou nebude nadále zabývat.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo e-mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně však může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby a/nebo v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. U objednání digitálního obsahu zdarma, kdy kupující namísto ceny poskytuje své osobní údaje, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu nabídky vlastních produktů na základě oprávněného zájmu prodávajícího jakožto správce osobních údajů.

5. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.IV. Cena produktů a služeb a platební podmínky

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů a služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Ceny workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ nebo „Potvrďte nákup“) je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
4. ZPŮSOB PLATBY.
Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt /
služba co nejdříve dodány.
– Bezhotovostně online platební kartou (platba se provede ihned).
– Online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu (platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.
Cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST CENY.
V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Smlouvy), v případě
služby (individuální konzultace, koučování, sezení PSYCH-K, workshopu, semináře, ženského kruhu či jiné služby) však platí, že musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději 3 dny před konáním služby byla připsána na bankovní účet prodávajícího. Pozdější platba je akceptována pouze pokud je to mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je cena splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

Pokud kupující neuhradí cenu řádně a včas, smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.
O přijetí platby vám vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě a fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud není na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak.

Je-li na webu u konkrétního produktu uvedena možnost úhrady ceny ve splátkách, může kupující zvolit tento způsob úhrady. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny produktu uvedené na webu. Odesláním objednávky se kupující zavazuje zaplatit všechny splátky.

V případě prodlení s úhradou splátky je prodávající oprávněn kupujícímu znepřístupnit digitální obsah či službu až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost kupujícího zaplatit všechny splátky. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat po kupujícím neprodlenou úhradu všech zbývajících splátek ceny najednou a/nebo je-li prodlení delší než 5 pracovních dnů od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy.

V. Dodací podmínky

A. Dodací podmínky digitálního obsahu (e-booků, online kurzů, PDF, videí, webinářů)

1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu.

2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bez zbytečného odkladu poté, co si jej kupující na webu zadáním svého jména, příjmení a e-mailové adresy objedná.

3. Digitální obsah bude kupujícímu ve formátu pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné tento digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na webu u konkrétního digitálního obsahu uveden jiný způsob jeho zpřístupnění (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

5. Na webu může být u digitálního obsahu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu jednorázově v takto předem oznámený den.

6. Je-li digitální obsah poskytován za úplatu, bude kupujícímu zpřístupněn až po úplném zaplacení ceny digitálního obsahu. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku (zpřístupnění digitálního obsahu v konkrétní den), bude kupujícímu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání ceny na bankovní účet prodávajícího.

7. Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, že bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

8. Je-li digitální obsah poskytován na místo odměny za osobní údaje kupujícího, bude kupujícímu zpřístupněn obratem po uzavření smlouvy.

9. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel/kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

10. Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, jakou dobu k němu bude mít kupující přístup. V takovém případě je kupujícímu digitální obsah přístupný po takto předem oznámenou dobu, nejdéle však po dobu 2 let. Umožňuje-li to povaha digitálního obsahu (např. e-book), může jej kupující po stažení užívat po neomezenou dobu.

11. Digitální obsah je poskytován kupujícímu v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Prodávající nad rámec svých zákonných povinností neposkytuje žádné aktualizace digitálního obsahu.

12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, xlsx, pdf a přehrávání audio a video souborů, a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy („digitální prostředí“). Za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím nese odpovědnost kupující. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

B. Dodací podmínky služeb – poskytnutí služeb (individuální konzultace, koučování, sezení PSYCH-K, workshopy, semináře, ženské kruhy a další služby)

1. Tyto dodací podmínky se týkají služeb individuálních a služeb pro více lidí.

Služba individuální je služba poskytovaná pouze jednomu kupujícímu / klientovi. Jedná se o individuální konzultace, koučování, sezení PSYCH-K, příp. Jiné individuální služby.

Služba pro více lidí je služba, které se účastní více kupujících / klientů zároveň v jeden termín. Jedná se o skupinové akce, workshopy, semináře, ženské kruhy, skupinové konzultace a další skupinové služby.

2. Službu si kupující objednává po předchozí domluvě s prodávajícím přes webový formulář nebo jiným způsobem (e-mailem, soukromou zprávou přes facebook messenger, osobně, telefonicky).

Služba pro více lidí má daný termín, který je uvedený na webovém rozhraní.

Pro službu individuální si kupující vybírá termín z volných termínů, které mu nabídne prodávající.

Poskytování služeb probíhá osobně nebo on-line.

Je-li služba poskytována on-line, je nezbytné, aby měl kupující k dispozici rychlé internetové připojení, počítač (chytrý mobilní telefon) a v případě živého přenosu i mikrofon a kameru.

3. V případě, že kupující neuhradí cenu do termínu konání služby, není prodávající povinen službu poskytnout.

4. Volné termíny pro poskytování individuálních služeb jsou dané aktuální kapacitou prodávajícího. V případě individuálních služeb poskytovaných online bývá ze strany prodávajícího k dispozici většinou několik volných termínů ve lhůtě do 30 dnů od objednání. V případě individuálních služeb poskytovaných osobně se může stát, že volné termíny jsou k dispozici později než ve lhůtě do 30 dnů.

Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky kupujícím zvolené služby, např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce, o čemž kupujícího vyrozumí vždy bez zbytečného odkladu. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby.

5. Prodávající je oprávněn konání služby zrušit, zejména v případě, kdy si službu neobjedná a neuhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím, v případě nemoci nebo zásahu vyšší moci. V případě, že kupující již službu uhradil, vrátí prodávající zaplacenou cenu kupujícímu do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení služby, stejným způsobem jako byla platba přijata. Prodávající a kupující se mohou domluvit na použití platby na jiný termín objednané služby nebo na jiný produkt nebo službu prodávajícího.

6. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem/kupujícím zvolené služby pro více lidí např. čas konání, místo konání, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby pro více lidí (workshopu apod.). Změnou místa konání se v případě jednodenní akce rozumí změna v rámci obce/města, v případě vícedenní akce se změnou místa konání rozumí jakákoliv změna místa v rámci České republiky.

7. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na službu pro více lidí (workshop atd.) můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako kupující/Klient zúčastnit objednaného workshopu, a že je to vzhledem k obsahu služby pro více lidí (workshopu atd.) přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka mě prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.
8. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh. Jako Poskytovatel jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na službě pro více lidí (workshopu) či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

V případě, že by služba pro více lidí (workshop) byla zrušen z důvodů na mé straně nebo bude změněn termín workshopu, a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení / změně termínu workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na jiný produkt nebo službu dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. Změnou termínu se rozumí změna data konání nikoliv posun času konání v rámci jednoho dne.

9. Služba pro více lidí (workshop atd.), která se koná venku, se koná i v případě nepříznivého počasí, pokud o tom bezprostředně před workshopem jako Poskytovatel nerozhodnu jinak – v tom případě budu všechny účastníky neprodleně informovat. Pokud bude počasí na místě příliš nepříznivé, dohodneme se s účastníky na místě buď na náhradním termínu služby nebo ode mne obdržíte zpět celou zaplacenou částku.

10. Pokud v rámci poskytování služby vznikají náklady na dopravu (přepravné), jsou tyto informace výslovně uvedeny na webovém rozhraní.

11 SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ, AUDIO- A VIDEOZÁZNAMŮ
Přihlášením na službu pro více lidí (skupinové akce, workshopy, semináře, ženské kruhy, skupinové konzultace a další skupinové služby) dává kupující souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie, audiozáznamy a videozáznamy i osoby kupujícího/klienta a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech Poskytovatele. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na mailovou adresu Poskytovatele či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné další osobní údaje kupujícího/Klienta, pokud se na tom kupující a Poskytovatel/prodávající výslovně nedohodnou.

C. Odpovědnost v průběhu užívání digitálního obsahu a poskytování služby

1. Kupující je v průběhu užívání digitálního obsahu a poskytování služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný.

2. Informace, které jsou prodávajícím zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Úspěch či neúspěch kupujícího / klienta při jejich aplikaci v praxi je čistě v odpovědnosti kupujícího.

3. Kupující bere na vědomí, že během poskytování služby prodávajícím, které se kupující m účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně v zodpovědnosti a rozhodnutí kupujícího, zda navrhovaná cvičení, úkoly či akce podstoupí či nikoliv.

4. Produkty a služby poskytované prodávajícím nejsou náhradou za lékařskou, zdravotní či psychoterapeutickou péči ani jinou profesionální péči o zdraví. V případě, že kupující v průběhu poskytování služby podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat prodávajícího o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

5. Kupující je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším klientům prodávajícího svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež prodávající užívá v průběhu konání služby.

6. Kupující je povinen při účasti na službě pro více lidí (workshopu, semináři, ženském kruhu apod.) nenarušovat průběh této služby (workshopu apod.). Prodávající je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti na službě pro více lidí či její části v případě, že kupující narušuje jeho průběh nevhodným chováním. V případě vyloučení kupujícího ze služby pro více lidí nemá kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

7. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE
Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé klientům jeho služeb.

8. Pokud budou v průběhu služby poskytnuty informace o produktech a službách třetích osob, jsou tyto informace pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VI. Ochrana autorských práv

1. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané prodávajícím (lektorem na konkrétní vzdělávací akci) jsou chráněny autorským právem a jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu kupujících. Není dovoleno je, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

2. Digitální obsah je zpřístupňován kupujícímu pro jeho osobní potřebu, není dovoleno jej, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

3. upující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na webu nebo ve facebookové skupině.

4. Kupující je dále povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací osobního charakteru o ostatních klientech prodávajícího (účastnících akcí).

5. V případě závažného porušení povinností kupujícího vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je prodávající oprávněn kupujícímu uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má kupující, který je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

2. Pokud kupující objednává produkt za úplatu a v objednávce zaškrtne políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemá podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

3. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je produkt zdarma (, tím, že se odhlásí z e-mailové databáze prodávajícího (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého e-mailu zaslaného prodávajícím).

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

4. V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb není v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů, kupující však má právo svou účast zrušit (stornovat). Není-li s prodávajícím dohodnuto individuálně jinak (např. účast náhradníka nebo převod zaplacené částky na cenu jiného produktu prodávajícího), má kupující při zrušení účasti právo na částečné vrácení ceny služby takto:

Pro služby individuální (individuální konzultace, koučování, sezení PSYCH-K, příp. Jiné individuální služby):

zrušení účasti 8 dní předem – prodávající vrátí kupujícímu 100% ceny;

zrušení účasti 7 až 4 dny předem – prodávající vrátí kupujícímu 50% ceny;

zrušení účasti 3 a méně dnů předem – prodávající nevrátí kupujícímu nic z již zaplacené ceny

Pro služby pro více lidí (skupinové akce, workshopy, semináře, ženské kruhy, skupinové konzultace a další skupinové služby):

zrušení účasti 14 dní předem – prodávající vrátí kupujícímu 100% ceny;

zrušení účasti 13 až 7 dní předem – prodávající vrátí kupujícímu 70% ceny;

zrušení účasti 6 až 4 dny předem – prodávající vrátí kupujícímu 50% ceny;

zrušení účasti 3 a méně dnů předem – prodávající nevrátí kupujícímu nic z již zaplacené ceny

5. Případě, že byla Smlouva o poskytování služeb uzavřena, ale cena služby nebyla uhrazena a služba byla ze strany kupujícího zrušena 3 a méně dnů předem, může prodávající požadovat po kupujícím zaplacení plné ceny služby.

Odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu

6. V případě, že nebude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu během 14 dnů od uzavření smlouvy (na webu nebylo uvedeno jiné datum zpřístupnění) a je-li kupující spotřebitelem, má právo během této 14denní lhůty od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.

Vzhledem k tomu, že odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li kupujícímu digitální obsah zpřístupněn, nevzniknou kupujícímu žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by kupujícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese v souladu se zákonem kupující.

Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Přístupy k digitálnímu obsahu jsou kupujícímu poskytovány automaticky, pokud nedostane po zaplacení přístup, je třeba upozornit prodávajícího na jeho elektronické adrese.

Společná ustanovení

7. Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem.

8. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat písemně na kontaktní adresu či elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v čl. II těchto VOP. (El. adresa lenka@bytsamasebou.cz platí pro produkty a služby z webu https://bytsamasebou.cz), el. adresa lenka@budemestavetdum.cz platí pro produkty a služby z webu https://budemestavetdum.cz.)

9. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je oznámení o odstoupení kupujícím odesláno nejpozději 14. den po dni, kdy byla smlouva uzavřena. Pro odstoupení může spotřebitel využít tento formulář. Odstoupit od smlouvy může zasláním vyplněného formuláře nebo jiného textu obdobného znění.

10. Je-li předmětem smlouvy produkt za úplatu, prodávající po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí kupujícímu jeho přijetí. Prodávající vrátí kupujícímu cenu produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla cena zaplacena. Jiným způsobem může být cena kupujícímu vrácena jen tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

11. Podle § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující (ani kupující, který je spotřebitelem) odstoupit například od následujících smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

12. Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto článku VOP jakožto práva spotřebitele nepřísluší.

Odstoupení prodávajícího

13. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího, zejména v případě kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem.

14. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služby a/nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu je prodávající oprávněn kupujícímu okamžitě službu či digitální obsah znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mu v důsledku porušení povinností kupujícího vznikla.

15. Prodávající je oprávněn zrušit konání služby v souladu s ustanovením čl. V. C. těchto VOP.

16. V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně nebo bude změněn termín workshopu, a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení / změně termínu workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na jiný produkt nebo službu dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. Změnou termínu se rozumí změna data konání nikoliv posun času konání v rámci jednoho dne.
17. Služba pro více lidí (workshop), která se koná venku, se koná i v případě nepříznivého počasí, pokud o tom bezprostředně před workshopem jako Poskytovatel nerozhodnu jinak – v tom případě budu všechny účastníky neprodleně informovat. Pokud bude počasí na místě příliš nepříznivé, dohodneme se s účastníky na místě buď na náhradním termínu služby nebo ode mne obdržíte zpět celou zaplacenou částku.

18. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny produktu nebo splátky dle čl. 5.11 těchto VOP delším než 5 pracovních dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy.

19. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou služby poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 – 1925, §§ 2161 – 2174b a §§ 2389 a násl. občanského zákoníku.

2. Práva ze záruky za jakost se řídí zejména ustanoveními §§ 2113 – 2117 a §§ 2161 – 2164 občanského zákoníku.

3. Práva z vadného plnění (reklamaci) je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto VOP (elektronická adresa prodávajícího nebo adresa sídla).

4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím (fakturou či jiným dokladem o koupi), popsat reklamovanou vadu a případně může navrhnout řešení.

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; a později také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení oznámení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodávajícímu.

6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

6. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u produktu vyskytnou při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně.

7. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

8. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením produktu či nedodržením návodu. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží v případě, pokud by kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu,

Vady digitálního obsahu

9. Pokud nebyl produkt nebo přístupové údaje dodány v dodací lhůtě, je třeba nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“.Po zpřístupnění digitálního obsahu je třeba zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámením odeslaným na elektronickou adresu prodávajícího.

10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě neprovedených nezbytných aktualizací (viz čl. 6.22 těchto VOP). Prodávající rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího (viz čl. 6.23 těchto OP).

Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má kupující zákonnou povinnost poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro kupujícího co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah není ve shodě se smlouvou.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů, ochrana osobních údajů

1. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lenka@bytsamasebou.cz nebo lenka@budemestavetdum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2. Pokud je kupující spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

4. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o digitálním obsahu, pro účely jednání o kupní smlouvě a/nebo smlouvě o digitálním obsahu, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webu.

X. Recenze

1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se svými klienty zveřejňuji reference na své Produkty a Služby. Tyto reference jsou vždy referencemi od osob, kterým byl produkt nebo služby dodána a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Reference získávám od kupujících / klientů v osobní elektronické komunikaci (e-mailem nebo přes facebook messenger), kdy jim zasílám žádost o hodnocení (recenzi). Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, které byl Produkt nebo Služba dodána, a to kontrolou údajů v účetnictví nebo rezervačním systému. Případně jde o reference, které jsem obdržela od Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu / Služby, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní e-mail uvedený v databázi Kupujících, a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

2. Na webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou prodávajícímu poskytnuty, prodávající vybírá recenze, které zveřejní.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb a/nebo smlouvou o poskytování digitálním obsahu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které ze smlouvy vyplývají.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro kupujícího však platí text VOP účinný k datu jeho objednávky (uzavření smlouvy).

6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 30.5.2023